Regulamin sklepu internetowego

Dane kontaktowe

Sklep jest prowadzony przez:   (pełne dane adresowe oraz nr wpisu do EDG lub KRS)

Wszelkie roszczenia związane z dokonywanymi transakcjami należy zgłaszać na adres wyżej podany oraz pocztą mailową na adres :

Składanie zamówień / realizacja zamówień

Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Nie zawierają kosztów dostawy.

Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia. Kupujący jest o nich informowany przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia.

Po złożeniu zamówienia na podany adres poczty elektronicznej Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ceny całkowitej oraz kosztów i terminu przewidywanej dostawy.

Kupujący może dokonać zmian w zamówieniu poprzez kontakt ze Sprzedającym pod adresem mailowym Zmiana zamówienia jest możliwa do czasu wysyłki zamówionego towaru. Z powodu zmiany zamówienia możliwa jest zmiana terminu dostawy towaru o czas niezbędny dla reorganizacji zamówienia.

Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Zamówienia złożone do godz. ............:00 zostaną zrealizowane tego samego dnia, zamówienia złożone po godzinie ……….:00 zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym.

W zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu: 

wysłania Kupującemu potwierdzenia realizacji zamówienia w przypadku wyboru opcji Płatność za pobraniem lub Przelew po otrzymaniu towaru, 

otrzymania przez Sprzedającego od operatora płatności potwierdzenia akceptacji transakcji w przypadku wyboru opcji Płatność online,

uznania rachunku Sprzedającego w przypadku wyboru opcji przedpłata.

W przypadku gdy zamówione towary okażą się niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia a środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT lub paragon sprzedaży.


 

Dostawa i koszty dostawy.

Na terenie Polski, przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem przesyłki kurierskiej pod wskazany przez Kupującego adres, do wybranego przez Kupującego Paczkomatu InPost lub Placówki Poczty Polskiej, a także do jednego z punktów odbioru osobistego obsługujących transakcje Sprzedającego.

Poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego adres.  

Czas dostarczenia paczki od momentu przekazania jej firmie spedycyjnej zależy od wybranej przez Kupującego opcji dostawy. 

Możliwe opcje dostawy to:

przesyłka kurierska

dostawa do Paczkomatu InPost  

dostawa do punktu odbioru osobistego


 

Formy płatności

Dostępne są następujące formy płatności: 

Płatność online (PayU)

Płatność za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki. Należność pobiera pracownik firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Forma płatności dostępna dla zamówień o maksymalnej wartości ........ zł.

Raty PayU 

Płatność po otrzymaniu towarupłatność na podstawie faktury przesłanej wraz z zamówionym towarem w ciągu ..... od daty odebrania towaru. Płatność po otrzymaniu towaru jest uzależniona od zgody na taka formę sprzedaży udzieloną przez Sprzedającego. Sprzedający nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji odmowy sprzedaży w systemie płatności odroczonej.

Przedpłata na konto.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wskazania formy płatności w odniesieniu do wszystkich lub wybranych przez niego towarów lub grup towarów.

Opcja płatności za pobraniem dostępna jest wyłącznie dla przesyłek krajowych, przy wyborze jako formy dostawy Przesyłki kurierskiej.


 

Tryb zgłaszania reklamacji

W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady. 

Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego lub Sprzedający nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. 

Sprzedający odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym zostają wyłączone.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający skontaktuje się w ciągu 14 dni z Kupującym w celu ustalenia dalszego toku postępowania lub przedstawienia decyzji Sprzedającego w kwestii rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, koszty dostawy nowego lub naprawionego towaru ponosi Sprzedający.


 

Uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kupujący będący konsumentem, który nabył produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Sprzedającego), odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych towarów w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Kupującego lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Sprzedającemu możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres nazwa miejscowości, przy ul. w ... (budynku wolnostojącym, bloku mieszkalnym, czy są jakieś kondygnacje, jaką część zajmuje firma). Do lokalu/ siedziby ... (nazwa firmy) prowadzą drzwi – opisać, jakie drzwi i jakie mają zabezpieczenie, czy wewnątrz siedziby firmy znajdują się jakieś pomieszczenia - jeśli TAK – to jakie drzwi i jakie mają zabezpieczenie). Wypisać nazwy tych pomieszczeń (jeśli są takie – np. SEKRETARIAT, KADRY, ZARZĄD...) wskazując ich lokalizację w siedzibie organizacji z zaznaczeniem, w których z nich przetwarzane są dane osobowe, wysłane w formie elektronicznej na adres lub wysłane wraz z odsyłanym produktem na adres nazwa miejscowości, przy ul. w ... (budynku wolnostojącym, bloku mieszkalnym, czy są jakieś kondygnacje, jaką część zajmuje firma). Do lokalu/ siedziby ... (nazwa firmy) prowadzą drzwi – opisać, jakie drzwi i jakie mają zabezpieczenie, czy wewnątrz siedziby firmy znajdują się jakieś pomieszczenia - jeśli TAK – to jakie drzwi i jakie mają zabezpieczenie). Wypisać nazwy tych pomieszczeń (jeśli są takie – np. SEKRETARIAT, KADRY, ZARZĄD...) wskazując ich lokalizację w siedzibie organizacji z zaznaczeniem, w których z nich przetwarzane są dane osobowe.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta:


 

Miejscowość) ..........................., (Data) ............................

..........................................................
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
Ja ................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .............................................................. numer faktury .......................................
Data zawarcia umowy to .................................................,  data odbioru ...........................................

Imię i nazwisko ......................................
Adres ....................................................
Nr telefonu ............................................
E-mail ...................................................

Data ...................................................... Podpis ....................................................


 

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedającego wskazany powyżej. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (np. kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.). 

Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


 

Prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać Kupującemu w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-booki), jeżeli Kupujący wyraźnie zgodzi się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będąc poinformowany przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Sprzedającego). 

Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający .  

Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu Konta, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego może uniemożliwić dokonywanie przez Kupującego zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Kupującego oraz w przypadku wyrażenia przez Kupującego odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Kupującemu informacji handlowych droga elektroniczną. 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 

Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnionym organom wymiaru sprawiedliwości. 


 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

Sprzedający ma prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, strona Sklepu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w ten sposób, aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Korzystanie przez kupującego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

Użytkownik będący konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem poddane zostaje pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego dla Sprzedającego.

 

Odwiedź nas na

Szybki kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Thank You For Message

Copyright 2019
Logo

Odwiedź nas na

Szybki kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Thank You For Message